Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca, czyli Kacper Tofil, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kacper Tofil Trener Personalny, NIP: 8652549609, REGON: 382474147, adres e-mail: Tofil.team@gmail.com
 2. W celu wykonania Usług, Usługodawca przetwarza następujące Dane Osobowe: a) dane podstawowe i ankieta: imię i nazwisko, płeć, wiek, waga, wzrost, e-mail, cel do realizacji, obecny sposób odżywiania, wykonywane aktywności fizyczne, preferowana ilość posiłków, godziny spożywania posiłków, ograniczenia zdrowotne, żywieniowe, pora treningowa, ilość treningów w tygodniu, stosowane suplementy diety, stosowane substancje farmakologiczne, poziom zaawansowania.
 3. Podanie wskazanych w ust. 3 danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z Usług. Usługodawca przetwarza je w szczególności w celu ustalenia odpowiedniego dla danego Usługobiorcy planu treningowego lub dietetycznego.
 4. Poza danymi wskazanymi w ust. 3, Usługobiorca może podać dodatkowe dane takie jak: numer telefonu (w celu ułatwienia kontaktu z Usługobiorcą), zdjęcie sylwetki (w celu umożliwienia dokonania przez Usługodawcę dokładniejszej analizy sylwetki i potrzeb Usługobiorcy). Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług.
 5. Usługodawca gromadzi także informacje dotyczące Usługobiorcy od operatora Platformy płatniczej, za pośrednictwem której Usługobiorca opłaca Usługi. Usługodawca otrzymuje od operatora Platformy płatniczej informacje o statusie płatności dokonanej przez danego Usługobiorcę.
 6. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu:
 7. a) skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym rejestracji Konta, tj. w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie Regulaminu – podstawą przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO z zastrzeżeniem, iż w przypadku danych szczególnych kategorii (danych dotyczących zdrowia) podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie takich danych w celu świadczenia Usług, w tym ustalenia odpowiedniego dla danego Usługobiorcy planu dietetycznego lub treningowego– dane te nie będą przetwarzane w żadnych innych celach ani udostępniane podmiotom trzecim; dane dodatkowe (dobrowolne) takie jak: numer telefonu oraz wizerunek sylwetki przetwarzane są za zgodą Usługobiorcy – podanie tych informacji w Ankiecie oznacza zgodę Usługobiorcy na ich przetwarzanie – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, b) wysyłki Newslettera zawierającego, między innymi, informacje o organizowanych wydarzeniach i promocjach, informacje handlowe oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polega w tym wypadku na potrzebie dotarcia do Usługobiorców z komunikatem dotyczącym Usługodawcy), c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w tym roszczeniami Usługobiorców lub osób trzecich),
d) dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w tym wypadku polega na chęci i potrzebie dopasowywania, analizowania i udoskonalania Usług).
 8. Dane osobowe Usługobiorców co do zasady nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dostęp do niektórych danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług Usługodawca korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. biuro rachunkowe), tj. podmioty przetwarzające Dane Osobowe w imieniu i na polecenie Usługodawcy. Usługodawca zawarł z takimi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Usługobiorcy przed dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, Dane Osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
 9. Poszczególne Dane Osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy: a) dane przetwarzane w celu wykonania Usług – okres niezbędny do świadczenia wybranej Usługi (Usługa dieta, Usługa treningu, Usługa opieki trenerskiej online) z zastrzeżeniem, iż dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Usługobiorcę, b) dane przetwarzane w celach księgowych lub rachunkowych w związku z wykonaniem Usług – okres wymagany przez przepisy prawa, c) dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa, d) dane przetwarzane w celu wysyłki Newslettera – okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania przez Usługobiorcę albo osiągnięcia ww. celu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, e) dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia – okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania przez Usługobiorcę albo osiągnięcia ww. celu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 10. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, Usługobiorcy przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, c) prawo do przenoszenia danych,
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) – prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania
e) w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. W ramach wykonywania Usług, Usługodawca nie podejmuje w stosunku do Usługobiorcy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Usługa diety, Usługa treningu oraz Usługa prowadzenia online realizowane są z udziałem człowieka.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.