Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§1
DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Usługodawca– Kacper Tofil, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KACPER TOFIL TRENER PERSONALNY, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul Wyszyńskiego 19/11, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652549609, REGON: 382474147, adres e-mail: Tofil.team@gmail.com;
b) Usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
c) Regulamin – niniejszy dokument.
d) Usługa – Usługa diety, Usługa treningu, Usługa prowadzenia online lub dostęp do treści Bloga świadczone drogą elektroniczną.
e) Usługa diety – rekomendacja przez Usługodawcę wyboru produktów żywnościowych oraz zalecany sposób ich przygotowania przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.
f) Usługa treningu – rekomendacja przez Usługodawcę wyboru danych grup ćwiczeń przez Usługobiorcę, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.
g) Usługa prowadzenia online – Usługa diety i Usługa treningu wzbogacona przez dodatkowe rekomendacje ze strony Usługodawcy dotyczące diety i treningu, których ostateczne wykonanie pozostaje w gestii Usługobiorcy.
h) Blog – strona internetowa umieszczona pod adresem www.kacpertofil.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część wraz z zawartością treściową, projektami graficznymi, oprogramowaniem i bazami danych.
i) Serwis– serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.kacpertofil.pl
j) Rejestracja – utworzenie Konta w Serwisie poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail i hasła.
k) Konto – oznacza konto założone przez Usługobiorcę po Rejestracji w celu korzystania z wybranych Usług.
l) Dane Osobowe – oznaczają dane, które Usługobiorca udostępnia Usługodawcy podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Usługi
m) Platforma płatnicza– system płatności internetowych pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą
n) Subskrypcja – usługa sprzedaży abonamentu na dostęp do wybranej usługi zamieszczonej w Serwisie w określonych odstępach czasu.
o) Opłata abonamentowa – Opłata za korzystanie przez Użytkownika z wybranych usług w Serwisie
p) RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
q) Treści Usługodawcy”- plany dietetyczne lub/i treningowe, porady, informacje, filmy, zdjęcia, logotypy oraz inne materiały, dokumenty lub informacje, w tym znaki towarowe, utwory, wzory przemysłowe, programy komputerowe i bazy danych udostępniane Usługobiorcy, w szczególności w formie cyfrowej w związku ze świadczeniem Usług lub znajdujące się wewnątrz Bloga.
r) Treści Usługobiorcy – Dane Osobowe oraz inne materiały, informacje lub zdjęcia udostępnianie Usługodawcy, w szczególności w formie cyfrowej w celu świadczenia Usług.
s) Raport Usługobiorcy – oznacza informacje przekazywane cyklicznie przez Usługobiorcę poprzez Konto w określonych z Usługodawcą odstępach czasowych nie dłuższych niż 21 dni w celu monitorowania postępu we wdrażaniu przez Usługobiorcę, Usługi diety, Usługi treningu lub Usługi prowadzenia online.
t) Aktualizacja Usługi – wprowadzenie zmian przez Usługodawcę do aktualnej Usługi Usługobiorcy w oparciu o Raport Usługobiorcy przekazany Usługodawcy.
u) Newsletter – dodatkowe informacje, w tym informacje handlowe o wydarzeniach, ofertach, promocjach lub produktach dotyczących tematyki Platformy treningowej przesyłane nieodpłatnie Usługobiorcom, którzy zgodzili się na otrzymywanie tego typu informacji podczas Rejestracji.
v) Siła wyższa – przyczyna zdarzenia niezależna od stron stosunku prawnego, której nie można było uniknąć lub też unieszkodliwić przy pomocy środków leżących w granicach zwyczajnej zapobiegliwości, która uniemożliwia tej stronie trwale lub przejściowo wykonywać jej praw lub obowiązków na gruncie danego stosunku prawnego.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostarczania treści cyfrowych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu oraz zasady korzystania z Platformy treningowej przez Usługobiorcę i otrzymywania Newslettera.
2. Właścicielem i administratorem Platformy treningowej jest Usługodawca.
3. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za wyjątkiem Newslettera, są płatne zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie treningowej oraz nie stanowią wiedzy medycznej, porad medycznych, ani usług medycznych.
4. Usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są tylko dla osób pełnoletnich w rozumieniu właściwych przepisów prawa na dzień zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
5. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz:
a) kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią;
b) osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego wrodzonymi lub nabytymi, w szczególności miażdżycą, chorobą wieńcową, chorobami wsierdzia i osierdzia, chorobami aorty i naczyń obwodowych, chorób mikrokrążenia lub naczyń chłonnych, zapaleniem mięśnia sercowego, niewydolnością serca, nowotworem serca, wadami serca, niedokrwieniem kończyn, tętniakami, lub po przebytych zawałach, udarach bądź operacjach serca;
c) osób z chorobami układu oddechowego, w szczególności zapaleniem płuc, rakiem płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP), zespołem ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS), mukowiscydozą, pylicą płuc, gruźlicą, astmą oraz po przebytej resekcji płuc;
d) osób z chorobami układu hormonalnego, w szczególności cukrzycą, akromegalią, choroba Gravesa-Basedowa, zespołem Cushinga, odwapnieniem kości;
e) osób z chorobami układu kostno-stawowego, w szczególności chorobami reumatycznymi; zwyrodnieniami kręgosłupa lub stawów; osteoporozą; chorobą Pageta; chrobą Hoffy, dną moczanowa, rwą kulszową;
f) osób z chorobami układu pokarmowego, w szczególności chorobą wrzodową, krwawieniami z układu pokarmowego, niedrożnością jelit; alergiami pokarmowymi, nowotworami układu pokarmowego; przepukliną lub po resekcjach układów narządu pokarmowego;
g) osób z chorobami układu moczowego, w szczególności niewydolnością nerek;
h) osób z chorobami układu nerwowego, w szczególności padaczką, krwiakiem mózgu, stwardnieniem rozsianym, zaburzeniami poznawczymi, miopatią, niedokrwieniem mózgu, chorobą Parkinsona, pląsawicą, zanikiem mięśni, wstrząśnieniem mózgu, zapaleniem mózgu;
i) oraz osób z innymi schorzeniami zdrowotnymi, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Usług lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.
6. Korzystanie z Usługi dostępne jest wyłącznie dla osób, które osobiście wykupiły Usługę, co oznacza, że niedopuszczalne jest zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na rzecz osoby trzeciej oraz udostępnianie lub cedowanie Konta na rzecz innej osoby.
7. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę następuje zgodnie z jej celem i przeznaczeniem, warunkami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
9. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie Dane Osobowe podane przez Usługobiorcę w celu Rejestracji oraz podczas dalszego korzystania z Usługi, w szczególności zdjęcia, są prawdziwe i zgodne z prawem, zaś Usługodawca jest uprawniony do korzystania z tych Danych Osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usług zgodnie z polityką prywatności, obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są wyłącznie na użytek osobisty Usługobiorcy, co oznacza że Usługobiorca nie może wykorzystywać świadczonych Usług lub/i Treści Usługodawcy, w części lub całości do jakichkolwiek celów komercyjnych, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
11. Usługi nie są przeznaczone do wykorzystania w ramach zawodowego lub wyczynowego uprawniania sportu lub aktywności fizycznej ani nie stanowią elementu przygotowania do udziału w zawodach lub turniejach sportowych, w tym amatorskich.
12. Usługobiorca nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Treści Usługodawcy.
13. Usługobiorca korzystający z Usługi nie może:
a) posługiwać się treściami obraźliwymi, bezprawnymi, nieprawdziwymi lub wprowadzającymi w błąd;
b) posługiwać się obraźliwą, wulgarną nazwą swojego Konta, nawet w innym języku;
c) umieszczać na swoim Koncie nieprawdziwych, bezprawnych, lub obraźliwych Treści Usługobiorcy;
d) publikować Danych Osobowych i wizerunku lub/i zdjęć osób trzecich;
e) upubliczniać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę; e) odsprzedawać materiałów lub treści udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę;
f) podejmować działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu lub zdestabilizować świadczenie Usług dla Usługobiorców.


14. Usługodawca ma prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku: 

a) uznania przez Usługodawcę, że świadczona Usługa stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy; 
b) podania przez Usługobiorcę fałszywych, niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd danych;
c) braku uiszczenia przez Usługobiorcę należnej płatności za świadczone Usługi na rzecz Usługodawcy;
d) powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do źródła pochodzenia pieniędzy służących do zapłaty za Usługi przez Usługobiorcę.

15. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, oświadczając w momencie Rejestracji, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu.
17. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, ulepszeń lub wprowadzania nowych usług, w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerwy technicznej mogącej spowodować przejściowe utrudnienie lub uniemożliwienie w działaniu Serwisu na czas niezbędny do wykonania powyższych prac. Usługodawca uprzedzi Usługobiorców o planowanych pracach i czasie trwania przerwy w dostępie do Platformy treningowej.
18. Wszystkie prawa własności intelektualnej do Treści Usługodawcy i Platformy Treningowej, w szczególności prawa autorskie, znaki towarowe, oznaczenia, wzory przemysłowe, oprogramowanie lub bazy danych przysługują Usługodawcy i są chronione przez przepisy prawa cywilnego i karnego, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu pozyskanie praw własności intelektualnej Usługodawcy.
19. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym kacpertofil.pl/regulamin. Na żądanie Usługobiorcy, Regulamin zostanie udostępniony w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§3
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

1. W celu korzystania z Usług, Usługobiorca powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu wraz ze stosowną przeglądarką internetową.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usług wynikających z wadliwego działania sprzętu Usługobiorcy czy interakcji z innym oprogramowaniem Usługobiorcy lub osób trzecich.

§4
Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z usług oraz treść usług

1. Usługa jest dostępna dla Usługobiorcy, który zawarł umowę dotyczącą Usługi z Usługodawcą poprzez dokonanie czynności wskazanych w pkt. 3 poniżej, przez czas oznaczony na który Usługobiorca wykupił daną Usługę wskazany w Serwisie.
2. Umowa dotycząca Usługi zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy zapłaty dokonanej przez Usługobiorcę za daną Usługę zgodnie z informacjami podanymi w Serwisie.
3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług, Usługobiorca powinien:
a) Dokonać wyboru oraz czasu obowiązywania odpowiedniej Usługi za pośrednictwem Serwisu.
b) Dokonać odpowiedniej płatności zgodnie z wyborem Usługi przez Usługobiorcę.
c) Dla wybranych usług wypełnić Ankietę oraz potwierdzić prawidłowość wypełnienia Ankiety.
d) Oświadczyć, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez Usługodawcę poprzez dostarczanie Usługobiorcy treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
e) Zaakceptować oświadczenia i zgody wynikające z przepisów prawa, w tym RODO lub wymagane przez Usługodawcę do prawidłowego i bezpiecznego dla Usługobiorcy świadczenia Usług.
f) Wyrazić lub nie zgodę na otrzymywanie Newslettera.
4. Po dokonaniu płatności za wybraną Usługę przez Usługobiorcę, a przed wypełnieniem Ankiety, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy na podany przy Rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.
5. Po dokonaniu płatności za wybraną usługę przez Usługobiorcę, Usługobiorca niezwłocznie otrzyma od Platformy płatniczej obsługującej płatność na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania płatności.
6. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi.
7. Usługodawca w terminie 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Usługobiorcę wypełnienia Ankiety udostępnia Usługobiorcy Usługę. Czas oczekiwania na udostępnienie Usługobiorcy Usługi wlicza się do czasu obowiązywania odpowiedniej Usługi.
8. Termin wskazany w §4 pkt 7 Regulaminu może ulec przedłużeniu o kolejny okres, nie dłuższy niż 30 dni, w przypadku konieczności: a) wyjaśnienia przez Usługodawcę informacji zawartych w Ankiecie; b) przeprowadzenia konsultacji przez Usługodawcę niezbędnych do wykonania Usługi przez Usługodawcę; c) zdarzenia siły wyższej.
9. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę od Usługobiorcy informacji niezbędnych do wyjaśnienia treści zawartych w Ankiecie, w terminie 30 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy przez Usługodawcę o konieczności uzyskania takich informacji, Usługodawca odmawia świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy w przypadku przeciwskazań zdrowotnych występujących u Usługobiorcy, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę. W takim przypadku, Usługobiorca otrzymuje zwrot dokonanej płatności za Usługę.
11. Zwrot płatności za Usługę następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o odmowie świadczenia Usługi, na rachunek bankowy za pośrednictwem, którego Usługobiorca dokonał płatności za Usługę, a w przypadku braku takiego rachunku, w inny sposób, ustalony pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą.
12. Umowa dotycząca danej Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z wyborem danej Usługi przez Usługobiorcę.
13. Usługobiorca może przedłużyć okres obowiązywania danej Usługi, po uiszczeniu odpowiedniej płatności, zgodnie z informacjami zawartymi na Serwisie.
14. Usługobiorca może w dowolnym momencie dokonać zakupu kolejnej Usługi dostępnej w Serwisie, bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z dotychczas wykupionych Usług.
15. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Usługobiorcy zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu przetwarzanych na podstawie zgody Usługobiorcy nie ubezskutecznia umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotyczącej świadczenia Usług. Usługobiorca przyjmuje jednak do wiadomości, że cofnięcie takiej zgody może uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe wykonanie usługi przez Usługodawcę.
16. W ramach Usług, Usługodawca zapewnia okresowe i cykliczne monitorowanie postępu Usługobiorcy w trakcie trwania Usługi na podstawie Raportu Usługobiorcy. Usługodawca monitoruje postęp po otrzymaniu Raportu Usługobiorcy, z tym, że Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że brak regularnego przesłania Raportu Usługodawcy może utrudnić aktualizację lub monitorowanie postępu Usługobiorcy lub mieć negatywny wpływ na wykonanie Usług.
17. Usługobiorca otrzymuje Aktualizację Usługi w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania Usługodawcy przez Usługobiorcę Raportu Usługobiorcy.

§5
Opłaty abonamentowe i subskrypcje

1. Usługobiorca w ramach Subskrypcji uzyskuje dostęp do wybranych Usług, przy czym niektóre z Usług mogą być odrębnie i dodatkowo płatne. 
2. Opłata abonamentowa będzie naliczana z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z aktualnym dostępnym cennikiem na stronie Serwisu.
3. Usługodawca w uzasadnionym zakresie, ma prawo do wprowadzenia zmian w zakresie Opłat abonamentowych bądź innych dodatkowych opłat za Usługi.
4. Usługobiorca decyduje o sposobie uiszczania Opłaty abonamentowej spośród wybranych przez Usługodawcę sposobów płatności.
5. Subskrypcja polega na wynikających z umowy automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Usługobiorcy.
6. Mechanizm do obsługi bezpiecznych subskrypcji dostarcza Stripe. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Usługobiorcy. Usługodawca nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. 
7. Usługobiorca zobowiązany do uiszczenia płatności poprzez system Opłat abonamentowych zobowiązany jest do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
8. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy powinna zostać wniesiona przez Usługobiorcę w dniu przypadającym na pierwszy dzień rozpoczynającego się okresu rozliczeniowego.
9. W przypadku, gdy Usługodawca nie będzie w stanie obciążyć karty kredytowej lub debetowej Usługobiorcy lub Opłata abonamentowa nie zostanie skutecznie uiszczona, umowa o świadczenia Usług wygasa wraz z ostatnim dniem bieżącego okresu rozliczeniowego.
10. W przypadku płatności za Usługi na czas nieokreślony Usługodawca może informować Usługobiorcę o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej transzy płatności z wyprzedzeniem, drogą mailową na adres podany przez Usługobiorcę przy zawarciu umowy. 
11. Opłaty abonamentowe oraz subskrypcje można opłacić za pośrednictwem serwisu Stripe.
12. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu subskrypcji na okres 30 oraz 90 dni.
13. Umowa Subskrypcji na okres 30 oraz 90 dni jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
14. W celu złożenia zamówienia Subskrypcji Usługobiorca powinien: wybrać okres dostępu do produktu: tj. „ 1 miesiąc (30 dni)” lub „3 miesiące (90 dni)”, przejść proces Rejestracji oraz utworzyć Konto.
15. Skuteczne dokonanie Rejestracji wymaga odznaczenia pola zgodnie, z którym Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
16. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta.
17. Usługodawca ma prawo po poinformowaniu Usługobiorcy, usunięcia, zablokowania lub zawieszenia Konta Usługobiorcy w przypadku: a) otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Usługobiorcę na swoim Koncie lub bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności; b) uzyskania informacji o tym, że Usługobiorca narusza Regulamin lub przekazuje poprzez Konto treści niezgodne z prawem, tematyką Serwisu lub łamiące zasady i normy współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności treści pornograficzne, wulgarne lub reklamy osób, usług lub produktów własnych lub osób trzecich.
18. Umowa Subskrypcji trwa od momentu rejestracji Usługobiorcy w Serwisie i zamówienia Subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy.
19. Usługobiorca ma obowiązek uaktualniać swoje dane kontaktowe oraz płatnicze w Koncie, jeżeli w czasie trwania umowy nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Usługodawca prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Usługobiorcy, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania dodawania nowych treści w dowolnym momencie, Usługobiorca w momencie zakupu dokonuje opłaty za treści do których uzyskuje dostęp w danej chwili.

§6
Płatności

1. Dokonanie zapłaty za Usługę przez Usługobiorcę następuje poprzez Platformę płatniczą zgodnie z wyborem Usługobiorcy, gdzie Usługobiorca zostaje przekierowany po wyborze Usługi.

2. Szczegóły i regulamin płatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w związku z dokonywaniem płatności za pośrednictwem Platformy płatniczej, dostępne są na stronie Platformy płatniczej wybranej przez Usługobiorcę do dokonania płatności za Usługę.
3. Ceny Usług dostępne są w Serwisie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Usług przyjętych do realizacji przed dokonaniem zmiany.
5. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe na dokonane wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe Usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej Usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.

§7
Odstąpienie od umowy

1. Z chwilą przesłania przez Usługobiorcę Ankiety, Usługodawca przystępuje do analizy Ankiety i wykonania Usługi, co oznacza, że Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Usługodawca informuję Usługobiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy podczas zakupu usługi.
3. Rejestracja w Serwisie oznacza potwierdzenia przez Usługobiorcę, że:
a) wyraża on zgodę na uzyskanie dostępu do Treści Usługodawcy i rozpoczęcie świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu opłaty,
b) potwierdza, iż uzyskując dostęp do Treści usługodawcy przed upływem czternastodniowego okresu na odstąpienie od umowy, traci prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia, przysługujące mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

§8
Ochrona własności intelektualnej

1. Serwis, jego elementy, zwłaszcza znaki towarowe, utwory, bazy danych i oprogramowanie oraz Treści Usługodawcy w Serwisie oraz materiały i treści udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę korzystają z ochrony prawno autorskiej, ustawie o ochronie baz danych oraz ochrony przewidzianej w ustawie Prawo własności przemysłowej i są własnością Usługodawcy.
2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę jedynie dla własnego użytku osobistego w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę. Wykorzystywanie treści w innym zakresie, w szczególności rozpowszechnianie i zwielokrotnianie tych treści jest nieodpuszczalne chyba, że Usługodawca udzieli Usługobiorcy odrębnej licencji w formie pisemnej na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie oraz materiałów i treści udostępnionych przez Usługodawcę.

3. W przypadku rozpowszechniania i zwielokrotniania treści Usługodawcy przed Usługobiorcę bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy, Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Usługodawcy w wysokości dziesięciokrotności wartości usługi której treść została rozpowszechniona, zwielokrotniona.
3. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z Treści Usługobiorcy w celu wykonania Usług.

§9
Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za świadczenie Usług jest wyłączona w granicach dopuszczalnych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługę.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub na mieniu, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania z Usługi, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) decyzje lub działania podejmowane przez Usługobiorcę na podstawie danych zawartych w niniejszym Regulaminie;
b) jakiekolwiek prawne, faktyczne lub finansowe operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie zakupu Usługi od Usługodawcy;
c) nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi w przypadku, gdy Usługodawca nie odpowiada za takie nieprawidłowe funkcjonowanie;
d) działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada;
e) zdarzenia zawinione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie;
f) odbiór smaku, przygotowanie posiłków przez Usługobiorcę w oparciu o przesłaną Usługę przez Usługodawcę;
g) jakość nabytych przez Usługobiorcę składników, sposób przygotowania posiłków, oraz dostępność składników;
h) sposób wykonywania ćwiczeń przez Usługobiorcę w oparciu o Usługę oraz dobór miejsca i sprzętu przez Usługobiorcę w celu wykonania Usługi treningu;
i) ujawnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę osobie trzeciej, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;
j) zapomnienie hasła do Konta przez Usługobiorcę, w skutek czego Usługobiorca utraci dostęp do Konta;
3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby Usługobiorca zrealizował swoje cele oraz założenia związane z Usługą, jednak wielość czynników mających wpływ na efekty stosowania Usługi diety lub Usługi treningu, czy Prowadzenia Online sprawia ze Usługodawca nie daje gwarancji rezultatów stosowania Usługi przez Usługobiorcę oraz niespowodowania efektów ubocznych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamierzone efekty po stronie Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z Usługi w nieodpowiedni lub sprzeczny z zaleceniami Usługodawcy sposób.
5. Usługa jest przygotowywana w oparciu o informacje podane przez Usługobiorcę. W przypadku, gdy informacje te są niekompletne lub nieprawdziwe albo wprowadzające w błąd Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a Usługobiorca nie może żądać innej lub zmodyfikowanej Usługi.
6. Jeżeli w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usługi zmienią się jego preferencje dotyczące diety lub treningu to Usługobiorca nie jest uprawniony do zmiany Usługi, czy otrzymania nowej Usługi.
7. Efekty korzystania z Usług mogą różnić się u każdego Usługobiorcy.
8. Usługodawca nie świadczy wiedzy medycznej, ani porad medycznych, usług medycznych.
9. Usługodawca nie diagnozuje chorób, schorzeń, czy wszelkich nieprawidłowości. Korzystanie z Usług nie zastępuje wizyty u lekarza.
10. W przypadku przejściowych niedyspozycji, chorób, kontuzji, urazów lub infekcji, w szczególności przeziębienia, grypy lub niedoboru witamin bądź mikroelementów Usługobiorca powinien powstrzymać się od czasowego stosowania Usług do momentu odzyskania pełnej sprawności organizmu.
11. Przyjmowanie określonych leków lub sterydów może w połączeniu z Usługą mieć negatywny wpływ na zdrowie lub życie pacjenta, w związku z tym Usługobiorca w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien się skontaktować z lekarzem.
12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że spożywanie alkoholu lub narkotyków bądź innych substancji psychoaktywnych w połączeniu z Usługą może obniżyć jej efektywność oraz stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Usługobiorcy.
13. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że łączenie Usług z dodatkową dietą lub intensywnym bądź wyczynowym uprawianiem sportu lub aktywności fizycznej może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
14. Usługobiorca oświadcza, że znajduje się w odpowiedniej kondycji psychofizycznej umożliwiającej korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
15. Korzystanie z usług przez Usługobiorcę nie uprawnia go do zaprzestania spożywania lekarstw, wizyt u lekarza i korzystania z profesjonalnej pomocy medycznej, terapeutycznej lub fizjoterapii.

§10
Reklamacja

1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczonych przez Usługodawcę Usług w formie drogi elektronicznej na adres e-mail: Tofil.team@gmail.com.
2. Usługobiorca powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację; b) wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego Usługobiorca wysłał reklamację.

§11
Polubowne rozwiązywanie sporów

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr możliwy jest dostęp do platformy ODR, która utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów

 konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
2. W przypadku sporu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w przedmiocie złożonej przez Usługobiorcę reklamacji, Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są̨ m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022 r.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu oraz zmiany zasad korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca poinformował Usługobiorcę o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Usługobiorca powinien wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Usługobiorcy, jeżeli nie wypowiedział on umowy dotyczącej świadczonej Usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz Kodeksu Cywilnego.
Stalowa Wola dn. 01 czerwca 2023 r. Kacper Tofil